Privacyverklaring

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat Zwem- en Autorijschool Ed van Rozelaar uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen.
  • Niet met anderen zullen delen.
  • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan,
dan komen we graag met u in contact via info@zwemschool.org / info@edvanrozelaar.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van Zwem- en Autorijschool Ed van Rozelaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.
1. Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door ons bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.
2. Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Bijvoorbeeld voor:

  • Het aanmelden voor zwem- of autorijles.
  • Het stellen van vragen over cursussen en artikelen.
  • Het reageren op gevolgde opleiding.

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zo lang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Nieuwsbrieven
Op de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Abonnees van deze nieuwsbrieven kunnen zich daarvoor desgewenst afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. Afmelden kan ook via info@zwemschool.org / info@edvanrozelaar.nl.

Derden
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Deze derden hebben geen toegang tot uw gegevens. In geen geval verkoopt Zwem- en Autorijschool Ed van Rozelaar uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Zwem- en Autorijschool Ed van Rozelaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Website bezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@envoz.nl of gebruik maken van de contactgegevens in de website.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens
De verantwoordelijke organisatie voor deze website zijn:

Zwemschool Ed van Rozelaar
06-51640097
https://www.zwemschool.org
info@zwemschool.org

Autorijschool Ed van Rozelaar
06-51640097
https://www.edvanrozelaar.nl
info@edvanrozelaar.nl